a

Završena obuka bibliotekara Gradske biblioteke i čitaonice Kotor u oblasti digitalizacije – od slike do pretraživosti

Završena obuka bibliotekara Gradske biblioteke i čitaonice Kotor u oblasti digitalizacije – od slike do pretraživosti

U Gradskoj biblioteci i čitaonici Kotor od 20. do 23. decembra održana je obuka bibliotekara za samostalan rad u oblasti digitalizovanja fonda a u okviru projekta Unapređenje znanja i vještina bibliotekara u oblasti digitalizacije – od slike do pretraživosti (IMPROVING THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF LIBRARIANS IN THE FIELD OF DIGITIZATION: FROM IMAGE TO SEARCHABILITY).Projekat se finansira kroz Međunarodni fond za pomoć kulturi i obrazovanju za 2021. godinu Ministarstva spoljnih poslova SR Njemačke, Goethe-Instituta u Beogradu  i drugih organizacija koje djeluju na polju spoljne kulturne i obrazovne politike. “Funded by the International Relief Fund for Organisations in Culture and Education 2021 of the German Federal Foreign Office, the Goethe-Institut and other partners: www.goethe.de/relieffund. 

U prvoj fazi, projekat je podrazumijevao neophodno tehničko opremanje Gradske biblioteke i čitaonice. Biblioteka je dosada opremljena sa 7 modernih računara, tri laptopa, savremenim skenerom sa potrebnim softverom, 5 tableta, kamerom, projektorom i propratnom opremom. Sljedeći korak bila je obuka bibliotekara za samostalan rad na polju digitalizovanja i kao krajnji cilj samostalni rad na istom. Obuku, koja podrazumijeva definisanje sadržaja Biblioteke, kreiranje digitalne biblioteke kao i prezentaciju i promociju iste, držali su eminentni stručnjaci iz ove oblasti iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ iz Beograda dr Aleksandra Trtovac i doc. dr Adam Sofronijević u trajanju od četiri dana, od 20. do 23. decembra. Na obuci su predstavljene nove tehnološke mogućnosti za promjenu načina rada biblioteke, zasnovane na procesima digitalizacije građe i usluga. Kreiranje digitalnih materijala, njihova obrada, prednosti i mane različitih digitalnih formata i sa njima povezane moguće funkcionalnosti, svrsishodnost i način izrade metapodataka, organizovanje procesa digitalizacije u skladu sa njegovim obimom, sadržajem i značajem materijala, zaštita digitalnih objekata, dugotorajno čuvanje digitalnih objekata, kao i načini prezentacije i promocije digitalnih objekata i zbirki, uloga i značaj multimodalnih dokumenata.

Dr Aleksandra Trtovac, bibliotekar savjetnik, diplomirala je na Кatedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu 2016. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Deskriptori metapodataka i deskriptori sadržaja u pronalaženju informacija u digitalnim bibliotekama“ i time stekla zvanje doktor filoloških nauka. Od 2001. godine zaposlena je u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković” u Beogradu gdje danas obavlja poslove glavnog redaktora
kataloške obrade, redaktora zapisa u normativnoj datoteci autora − CONOR, administratora lokalne bibliografske baze i kontakt-osobe za bibliotečki sistem COBISS, kao i specijaliste za metapodatke kojim se opisuju digitalni objekti u digitalnim bibliotekama i repozitorijumima koje vodi i održava Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”.

Dr Adam Sofronijević, bibliotekar savjetnik, je inženjer računarske tehnike diplomiranjem na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu 2003. godine, diplomirani inženjer organizacionih nauka, smjer menadžment diplomiranjem na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Sertifikovan je industrijskim CISCO CCNA
sertifikatom za rad sa računarskim mrežama, kao i mnogobrojnim Udacity, Coursera i MITx onlajn sertifikatima iz oblasti računarstva, menadžmenta i humanističkih nauka. Adam Sofronijević je dobio titulu diplomirani bibliotekar-informatičar – master na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine, a diplomirani inženjer menadžmenta – master na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu 2010. godine. Titulu doktora nauka je dobio na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine.