a

konkurs za Bokešku noć 2024

konkurs za Bokešku noć 2024

Na Kolegijumu održanom 4. jula 2024. godine, direktorica raspisuje:

KONKURS

Pozivaju se zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude (vizuelno rješenje sa nazivom kreacije i podacima o autoru) s kojima namjeravaju da učestvuju u smotri ukrašenih plovila na tradicionalnoj i jedinstvenoj manifestaciji na vodi – „Bokeška noć“, koja će se održati 24. avgusta 2024. godine.

Kandidati su u obavezi:

1. Uplatiti naknadu za učešće na konkursu u iznosu od 5,00€ na žiro račun Kulturnog centra broj 510 – 8571 – 32 kod CKB banke;

2. Priložiti dva primjerka skice kreacije (A4 format) uz propratni tekst (opis kreacije);

3. Usmeno obrazložiti značenje kreacije pred tehničkom komisijom;

4. Kreacija mora sadržati neki od sljedećih tematskih elemenata: o da predstavlja kulturno naslijeđe, o da se odnosi na određeni geografski pojam, o da se tiče neke istorijske ličnosti, vrijednosti ili događaja.

5. Kreacija mora zadovoljiti osnovne estetske kriterijume;

6. Dekorisano plovilo mora biti minimum 4 metra dužine;

7. Svako plovilo mora obavezno imati jednog člana posade;

8. Svako plovilo mora imati sopstveno osvjetljenje.

Broj plovila koji učestvuju u konvoju je ograničen na 30.

Organizator ostavlja mogućnost dofinansiranja plovila u iznosu do 50% odobrenog iznosa za ona plovila za koja tehnička komisija utvrdi da zadovoljavaju kriterijume, a značajno prelaze standardne dimenzije ili se ističu izgledom, gabaritom, materijalom i sadržajem, te prevazilaze dodijeljena sredstva.

Prihvaćene ponude od strane tehničke komisije organizator finansira u iznosu od 500,00€ po jednom plovilu. Dinamika isplate: 40% iznosa (200,00€) dobija se odmah nakon završetka konkursa, a preostalih 60% (300,00€) nakon održavanja manifestacije, ukoliko plovilo zadovolji sve kriterijume tehničke Komisije.

Prvoplasirana tri učesnika očekuju novčane nagrade, kao i specijalne nagrade za ostale učesnike po odluci žirija. Ukupan fond za nagrade iznosi 3.000,00€.

Prijave sa imenom i prezimenom, adresom, telefonom, dokazom o uplati naknade za učešće na konkursu, nazivom i vizuelnim rješenjem kreacije, te tačnim lokalitetom uređenja plovila, zainteresovani podnose do 10. avgusta 2024. godine u zatvorenoj koverti s naznakom –

Prijava na konkurs za Bokešku noć, na adresu:

JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor, Obala b.b.

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefone: +382 32 304 140 ili +382 67 105 928 i putem e-maila: slavisa.grubisa@kckotor.me .