Oct 30 2023 - Oct 30 2023

KONKURS ZA POPIS STANOVNIŠTVA

Date
  • Oct 30 2023 - Oct 30 2023

Location
Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) popisna komisija u Opštini Kotor, raspisuje
JAVNI OGLAS
Za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1 – 15. novembra 2023. godine i to:

INSTRUKTORA/KI: 16 + 2 rezerve

OPŠTI USLOVI:

·        Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;

·        Državljanstvo Crne Gore;

·        Kvalifikacija nivoa obrazovanja VI, VII1, VII2 i VIII.

POSEBNI USLOVI:
·        Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje.
PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA:

·        Prebivalište[1] u Opštini Kotor, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);
·        Da je lice nezaposleno;

·        Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja;

·        Iskustvo u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica.
DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:

·        Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);

·        Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;

·        Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student/kinja;

·        Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;

·        Dokaz o statističkom iskustvu, kao i iskustvu u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica (ugovor o djelu/potvrda/preporuke).
POPISIVAČ/ICA: 147 + 7 rezervi

OPŠTI USLOVI:

·        Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;

·        Državljanstvo Crne Gore;

·        Kvalifikacija nivoa obrazovanja IV, V, VI, VII1, VII2 i

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:

·        Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);

·        Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;

·        Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student/kinja;

·        Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica 

See less
All reactions:

1

Like

Comment
Share