a

KONKURS ZA UKRASAVANJE BARKI

KONKURS ZA UKRASAVANJE BARKI

BOKELJSKA NOC 2022

Organizacioni odbor manifestacije

“Bokeljska noć 2022”

raspisuje KONKURS

Pozivaju se zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude (vizuelno rješenje sa nazivon kreacije I podacima o autoru) sa kojima namjeravaju učestvovati u smotri ukrašenih plovila na tradicionalnoj i jedinstvenoj manifestaciji na vodi “ Bokeljska noć “, koja će se održati 20.08.2022.godine.

Kandidati su u obavezi:

  • Da uplate naknadu za učešće na konkursu u iznosu od 5€ na žiro račun Kulturnog centra 510-8571-32 kod CKB
  • Da prilože dva primjerka skice kreacije ( A 4 format ) uz propratni tekst (opis kreacije).
  • Da usmeno obrazlože značenje kreacije pred stručnom Komisijom Kreacija mora da sadrži neki od sljedećih elemenata-tematskih cijena:
  • da predstavlja kulturno naslijeđe, da se odnosi na aktuelnu temu
  • da se odnosi na određeni geografski pojam
  • da se tiče neke istorijske ličnosti, vrijednosti ili događaja
  • Da kreacija zadovoljava osnovne estetske kriterijume.

Dekorisano plovilo mora biti minimum 4 metara dužine.

Broj plovila koi učestvuju u konvaju je ograničen do 40.

Prihvaćene ponude od strane stručne Komisije, organizator finansira u iznosu od 300€ po jednom plovilu.

Dinamika isplate : 40% iznosa (120€) dobija se odmah nakon završetka konkursa, a preostalih 60% (180€) nakon održavanja manifestacije, ukoliko plovilo zadovolji sve kriterijume stručne Komisije.

Ukupan fond za najbolje kreacije iznosi 4.000,00€

Prijave sa imenom i prezimenom, adresom, telefonom, dokazom o uplati naknade (učešće na konkursu), nazivom i vizuelnim rjšenjem kreacije, te tačnim lokalitetom uređenja plovila, zainteresovani podnose do 31.07.2022.godine u zatvorenoj koverti, sa naznakom – prijava na konkurs za Bokeljsku noć.

Prijave dostaviti na adresu :

JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, Obala b.b.

Informacije na telephone : 032-304-140 I 069 345 660.

Ili na e-mail bokeljskanoc2022@outlook.com